Címlap

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvoda önkormányzati fenntartója a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsődében a 2015/2016 nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

KEDVES SZÜLŐK!

Óvodai beíratás a 2016/2017 nevelési évre:

 • április 25 – április 29. (hétfőtől-péntekig), de. 8 órától – du. 16 óráig

Beiratkozás helye:

 • Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde, Csécse, Rákóczi út 73.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek oltási könyvét, valamint TAJ kártyáját
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

A szülő köteles beíratni a gyermekét az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, abban az esetben, ha a gyermek az év folyamán betölti/betöltötte a 3. életévét és az óvoda felvételi körzetében lakik.

A három éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül!

 • Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2016. augusztus 31.-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.
 • Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsődében lehetséges.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében lakik a gyermek.

A Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:

Csécse közigazgatási területe

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb 2016. június 03.-ig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Hényelné Pásztor Zita
intézményvezető

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom hirdetmény >>

 

551810-202 - ajánlás >>
551810-202 - térkép >>
Áttekintő térkép >>

551350-202 - ajánlás >>
551350-202 - térkép >>
Áttekintő térkép >>

551821-202 - ajánlás >>
551821-202 - térkép >>
Áttekintő térkép >>

 

Tájékoztatás a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról >>

 

Csécse Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1-től 2021. március 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működtetésének megszervezése, a bölcsődés- és óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Pedagógusi munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vezetői munkakörben - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Cselekvőképesség
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy megbízás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 • Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja
 • Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna István nyújt, a 06-30/695-6315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csécse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3052 Csécse, Rákóczi út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Barna István, Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 61.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, melyet követően a magasabb vezetői megbízásról Csécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Helyben szokásos módon - hirdetőtáblán - 2016. február 2.
 • Csécse község honlapján - www.csecse.hu - 2016. február 2.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 

Az akadálymentes honlap a
A CSÉCSEI  POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLY-MENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Csécse Polgármesteri Hivatal

3052 Csécse, Rákóczi út 61.
Tel:06-32-492-171  Fax: 06-32-492-171
e-mail: info@csecse.hu
web: www.csecse.hu

Csécse községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

egerhotels.eu
Gyöngyös Állás
SalgotarjanAllas.hu
HarkanySzallas.hu
GyulaAllas.hu
BekescsabaAllas.hu
DunakesziAllas.hu
CegledAllas.hu
Budapest-Allas.hu
wellness kuponok
karóra webáruház